↑ Повернутись до Кафедри

Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти

Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти

Завідувач: Логвиненко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор

Поштова скринька: soc.pedag@dspu.edu.ua

Адреса: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46, 305 ауд.

 Соціальні мережі: Факультет психології, педагогіки та соціальної роботи

Історія кафедри

Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти (на час заснування – соціальної педагогіки та соціальної роботи) розпочала свою діяльність в структурі соціально-гуманітарного факультету (нині – факультет психології, педагогіки та соціальної роботи) 01.09.2000 року. Сьогодні в складі кафедри працює 9 викладачів: 1 доктор наук, професор та 8 – кандидати педагогічних і психологічних наук, доценти. Очолює кафедру впродовж цих років доктор педагогічних наук, професор Логвиненко Т.О.

Як навчальний підрозділ кафедра є випусковою з ОПП «Соціальна педагогіка» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота.

З вересня 2021 року кафедрою започатковано нову ОПП «Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка.

Викладачі кафедри спрямовують свої зусилля на забезпечення високої якості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та фахівців з інклюзивної освіти шляхом реалізації у навчальному процесі компетентнісного підходу, академічної мобільності, активної міжнародної співпраці, дотримання принципів академічної доброчесності, надання широких можливостей у проходженні здобувачами практики, залучення студентів до волонтерської діяльності.

Завданням викладачів кафедри є створення сприятливого освітнього середовища для розкриття кожним студентом своїх нахилів і здібностей, успішного виконання програм навчальних дисциплін і практик, відповідно до навчальних планів з кожної спеціальності та спеціалізації; забезпечення належних умов для реалізації професійних інтересів і зацікавлень здобувачів (участь в науково-дослідницькій роботі – наукових гуртках та студентських наукових проблемних групах, наукових і науково-практичних конференціях, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах).

Важливим напрямом роботи кафедри є постійне підвищення кваліфікації її професорського-викладацького складу (участь викладачів у семінарах-тренінгах, вивчення та обмін досвідом професійної діяльності, а також проходження стажування у вітчизняних та зарубіжних ЗВО – партнерах ДДПУ ім. Івана Франка).

За останні 10 років, як результат реалізації власних наукових зацікавлень та інтересів, викладачами кафедри були здійснені дослідження та успішно захищені кандидатські дисертації: Возняк А.Б. (2008 р.), Смеречак Л.І. (2010 р.), Гук О.В. (2012 р.), Клим М.І. (2013 р.), Кекош О.М. (2013 р.), Гриник І.М. (2014 р.), Гринців М.В. (2016 р.), Мисько В.І. (2016 р.), Зубрицький І.Я. (2019 р.) та докторські дисертації – Ашиток Н.І. (2012 р.), Логвиненко Т.О. (2016 р.).

Впродовж останніх 5 років всі викладачі кафедри пройшли наукове стажування у вітчизняних та зарубіжних ЗВО: доц. Гриник І.М. (ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020 р.); доц. Гук О.В. (Університет прикладних наук м. Кортрійк, Бельгія, 2019 р.; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022 р.); Гордієнко Н.В. (Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018 р.; Львівський університет безпеки життєдіяльності, 2021 р.); Гринців М.В. (Київський університет ім. Б.Грінченка 2016 р.); Зубрицький І.Я. (ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022 р.); Клим М.І. (Куявський університет, м. Влоцлавек, Республіка Польща, 2021 р., ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022 р.); Логвиненко Т.О. (Університет прикладних наук м. Кортрійк, Бельгія, 2019 р.; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020 р.); Смеречак Л.І. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021 р.).

У 2017 році відповідно до рішення Акредитаційної комісії та наказу МОН України від 26.12.2017 р. № 1676 акредитована освітньо-професійна програма:

 • «Соціальна педагогіка» за спеціальністю 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти строк дії сертифіката до 1 липня 2022 р.

У 2018 році відповідно до рішення Акредитаційної комісії та наказу МОН України від 11.07.2018 № 752 акредитована:

 • спеціальність 231 Соціальна робота за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – строк дії сертифіката до 1 липня 2028р.

У вересні 2021 р. кафедрою розпочато підготовку фахівців за новою освітньо-

професійною програмою «Інклюзивна освіта» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

З 2018 р. кафедрою започатковано нові програми для слухачів Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки: «Організаційно-педагогічні засади інклюзивної освіти: сучасний стан і перспективи розвитку»; «Артпедагогіка та арттерапія в умовах інклюзивної освіти», «Соціальна робота із вразливими групами населення» та «Запобігання та протидія проявам булінгу  в закладах освіти».

У 2018–2022 рр. навчанням за цими програмами було охоплено понад 800  слухачів із числа педагогів освітніх закладів різного рівня та соціальних установ регіону.

Склад кафедри

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Логвиненко Тетяна Олександрівна

Старший лаборант кафедри – Гринців Мар’яна Василівна

На кафедрі працюють: 1 доктор педагогічних наук, професор; 7 кандидатів педагогічних наук, доцентів; 1 кандидат психологічних наук, старший викладач.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

 

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти

Обов’язкові компоненти:

 • ОК 1 Актуальні проблеми інклюзивної освіти
 • ОК 2 Корекційна педагогіка
 • ОК 3 Методологія та організація наукових досліджень
 • ОК 4 Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • ОК 5 Менеджмент освіти
 • ОК 6 Курсова робота з актуальних проблем інклюзивної освіти
 • ОК 7 Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти
 • ОК 8 Клінічні основи порушень психофізичного розвитку
 • ОК 9 Організація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
 • ОК 10 Психолого-педагогічна діагностика та корекція
 • ОК 11 Філософія освіти
 • ОК 12 Виробнича практика
 • ОК 13 Підготовка кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти:

 • ВК 1.1 Арттерапія у роботі фахівця з інклюзивної освіти
 • ВК 1.2 Актуальні проблеми соціальної педагогіки
 • ВК 2.1 Соціалізація особистості з особливими освітніми потребами
 • ВК 2.2 Соціально-педагогічне консультування
 • ВК 3.1 Соціальна реабілітація
 • ВК 3.2 Психофізіологія
 • ВК 4.1Сучасні технології корекційного навчання
 • В.4.2 Інноваційні моделі надання освітніх послуг
 • ВК 5.1 Організація дозвілля дітей з особливими освітніми потребами
 • ВК 5.2 Соціальний супровід дитини з особливими освітніми потребами
Навчально-методична робота кафедри
Наукова діяльність
Міжнародна співпраця
Оновлено: 9 Листопад, 2022