Історія кафедри психології

Історія кафедри. Кафедра психології як окремий науково-методичний підрозділ була організована 21 грудня 1965 р. Першим її завідувачем стала кандидат психологічних наук, доцент С. Кондратьева. Вона перебувала на цій посаді до червня 1977 р. З 1977 до 1987 р. завідували кафедрою, або виконували ці обов’язки кандидати психологічних наук, доцент B. Роздобудько, М. Попов, М. Шкуленда. З 1988 р. кафедрою завідує доктор психологічних наук М. Савчин.

Під керівництвом С. Кондратьєвої кафедра стала одним з наукових центрів в Україні з вивчення проблеми соціальної перцепції. Передумовою цього була наявність зв’язків з Інститутом психології АПН СРСР, кафедрами психології Ленінградського університету. Як результат тривалої роботи з вивчення цієї проблеми підготовлені та захищені низка кандидатських дисертації (В. Роздобудько, М. Попов, Л. Базілевська, Н. Скотна) та докторська дисертація С. Кондратьєвої, а у 1993 р. на кафедрі була підготовлена колективна монографія “Педагогіка спілкування: практичні проблеми” (автори: В. Роздобудько, М. Савчин, Н. Скотна).

Із становленням наукового потенціалу кафедри інтереси викладачів значно розширювалися. По-перше, й далі продовжувалися дослідження проблеми соціальної перцепції у плані з’ясування генези і механізмів міжособистісного розуміння та аналізу соціально-перцептивних здібностей особистості (В. Роздобудько, М. Шкуленда, Н. Скотна, Л. Базілевська, М. Попов, М. Савчин). По-друге, на теоретичному і експериментальному рівнях вивчалася проблема психології особистості та психологія виховання (М. Савчин, Л. Василенко, І. Павлюк, О. Галян). По-третє, значний дослідницький інтерес становила проблема педагогічної взаємодії, що є актуальною для педагогічного університету (М. Савчин, В. Роздобудько, Н. Скотна, В. Карпенко, Л. Гаврищак, М. Ярошко, І. Галян, О. Галян, М. Гретченко). По-четверте: викладачі кафедри займалися проблемами підготовки практичних психологів (М. Савчин, Н. Скотна, В. Роздобудько, Н. Карпенко, Т. Гретченко). І нарешті, по-п’яте, на кафедрі вивчалася історична проблематика, зокрема психологічні погляди І.Франка (Н. Подоляк) та проблеми вікової психології (Д. Гошовська, Я. Гошовський).

Кафедра неодноразово призначалася провідною організацією при захисті кандидатських дисертацій. За останні роки викладачами підготовлено значну кількість публікацій, зокрема, вже згадувана вище колективна монографія, монографічна робота М. Савчина “Психологія хворого” (у співавторстві), “Психологія відповідальної поведінки” (М. Савчин). Авторами розділів монографій були доценти М. Попов, В. Роздобудько, Н. Скотна.

З 1973 до 1999 р. шістнадцять викладачів захистили кандидатські дисертації. У 1997 р. докторську дисертацію захистив завідувач кафедри М. Савчин.

П’ять років при кафедрі психології інституту успішно функціонувала лабораторія автоматизованих систем психолого-педагогічних досліджень, де було завершено вивчення таких проблем: відбір абітурієнтів педагогічного ВНЗ за особистісними якостями (зокрема було доведено недосконалість відбору лише за знаннями з відповідного фахового предмету, що негативно впливає на професійну підготовку вчителя, зокрема, практичну);динаміка та чинники професійної підготовки майбутнього вчителя у процесі навчання; адаптація першокурсників до навчання у ВНЗ; адаптація молодого вчителя-випускника до реальних умов професійної діяльності.

З квітня 2015 року – функціонує науково-дослідна  лабораторія  «Моделювання освітніх технологій» (завідувач Л.П.Василенко). Метою лабораторії є оптимізація та моделювання освітнього процесу закладу вищої освіти, забезпечення розвитку освітнього простору на інноваційній основі; забезпечення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності при викладанні психологічних дисциплін.

50-літній ювілей кафедри психології

Оновлено: 15 Березень, 2023