Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін

авідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Петречко Олег Михайлович.

Поштова адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 36, ауд. 9; контактний телефон (03-244) 3-81-44.

Електронна адреса кафедри: vsesv.ist@dspu.edu.ua

Рік заснування кафедри – 1992 р.; попередні назви кафедри: Загальної історії (1992-1996 рр.), Всесвітньої історії (1996-2017 рр.).

Попередні завідувачі кафедри:

 • канд. істор. наук, доцент Сеньків Михайло Васильович (1992-1996 рр.),
 • канд. істор. наук, професор Тимошенко Леонід Володимирович (1996-2006 рр.),
 • канд. істор. наук, доцент Тимошенко Оксана Павлівна (2006-2011 рр.)

 

Професорсько-викладацький склад кафедри: 14 викладачів з них – 4 професори, доктори історичних наук, 10 кандидатів історичних наук (9 доцентів, 1 старший викладач).

 

Петречко Петречко Олег Михайлович
завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор
Контактні засоби зв’язку:
o.petrechko@dspu.edu.ua
Тимошенко Тимошенко Леонід Володимирович
доктор історичних наук, професор
Контактні засоби зв’язку:
cliotima1955@dspu.edu.ua
Козій Козій Олександр Іванович
кандидат історичних наук, доцент
Контактні засоби зв’язку:
olksndrkozii@dspu.edu.ua
Тельвак Тельвак Вікторія Петрівна
кандидат історичних наук, доцент
Контактні засоби зв’язку:
viktoriatelvak75@dspu.edu.ua
Смуток Л. Смуток Леся Вікторівна
кандидат історичних наук, доцент
Контактні засоби зв’язку:
smutoklesia@dspu.edu.ua
Гриценко Гриценко Галина Зеновіївна
кандидат історичних наук, доцент
Контактні засоби зв’язку:
grycenko84@dspu.edu.ua
Смуток І. Смуток Ігор Іванович
доктор історичних наук, професор
Контактні засоби зв’язку:
smutokigor@dspu.edu.ua

 

Тельвак Тельвак Віталій Васильович
доктор історичних наук, професор
Контактні засоби зв’язку:
telvak1@dspu.edu.ua
Галик Володимир Миколайович Галик Володимир Миколайович
кандидат історичних наук, доцент
Контактні засоби зв’язку:
v.halyk@dspu.edu.ua
Лозинська Лозинська Ірина Григорівна
кандидат історичних наук, доцент
Контактні засоби зв’язку:
lozynska@dspu.edu.ua
Горбачик Оксана Олександрівна Горбачик Оксана Олександрівна
кандидат історичних наук, доцент
Контактні засоби зв’язку:
oksagorba4k@dspu.edu.ua
Біла Світлана Ярославівна
кандидат історичних наук, доцент
Контактні засоби зв’язку:
bilasvitlana24@dspu.edu.ua
Лазорак Богдан Орестович Лазорак Богдан Орестович
кандидат історичних наук, доцент
Контактні засоби зв’язку:
lazorak@dspu.edu.ua

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін

для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Обов’язкові дисципліни спеціальності 014 «Середня освіта (Історія) та правознавство»

 • Вступ до історії та основи наукових досліджень
 • Археологія
 • Допоміжні історичні дисципліни
 • Історія стародавнього світу
 • Історія середніх віків
 • Нова історія країн Європи і Америки
 • Нова історія країн Азії та Африки
 • Історія слов’янських народів (до кінця XVIII ст.)
 • Історія слов’янських народів (ХІХ – поч. ХХ ст.)
 • Історія слов’янських народів (1914 – поч. ХХІ ст.)
 • Шкільний курс історії та методика його навчання
 • Новітня історія країн Європи і Америки,
 • Новітня історія країн Азії та Африки,

Вибіркові дисципліни предметної спеціальності «Середня освіта (Історія)»

 • Основи історичного музеєзнавства
 • Архівознавство
 • Геральдика і вексилологія
 • Балканські слов’яни під владою Османів (початок XV – кінець XVIII ст.)
 • Проблеми історичного розвитку та державності західних слов’ян
 • Історична географія
 • Повсякденна життя середньовічної Європи
 • Грушевськознавство
 • Історіософія та методологія історії
 • Історія дипломатії та міжнародних відносин у ХХ ст.
 • Україна в Європі і світі

 

для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Обов’язкові дисципліни спеціальності 014 «Середня освіта (Історія) та правознавство»

 • Інтелектуальна історія Європи
 • Рецепція римського права у цивілізаційному просторі середньовічної Європи,
 • Методологія наукових досліджень
 • Методика навчання історії у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
 • Центральна Азія і Кавказ у ХХ – на початку ХХІ ст.

Вибіркові дисципліни предметної спеціальності «Середня освіта (Історія)»

 • Дискусійні проблеми історичних досліджень княжої доби на Русі
 • Іван Франко та інтелектуальне середовище Центрально-Східної Європи
 • Генеалогія
 • Інтеграція європейських країн в рамках Євросоюзу
 • Засади читання та інтерпретації латинських написів
 • Нації і націоналізм у Центрально-Східній Європі (кінець XVIІІ – початок ХХІ ст.)
 • Нумізматика
 • Перша світова війна і Східна Галичина
 • Соціальна історія, ментальність, політична культура та уявлення суспільства ранньомодерної Східної Європи

 Вибіркові дисципліни загальноуніверситетського блоку для освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти  

 • Україна в Європі і світі
 • Цивілізаційні засади всесвітньої історії
 •  Історія дипломатії та міжнародних відносин у ХХ ст.
 • Основи пам’яткознавства
 • Нації і націоналізм у Центрально-Східній Європі (кінець ХVІІІ – початок ХХІ ст.)
 • Іван Франко в інтелектуальному просторі Центрально-Східної Європи
 • Нумізматика
 • Народи Близького Сходу (ХVІІ – початок ХХІ ст.)

 

для підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

Обов’язкові дисципліни спеціальності 032 «Історія та археологія»

 • Сучасна світова історіографія: актуальні проблеми поступу

 

Вибіркові дисципліни спеціальності 032 «Історія та археологія»

 • Антична культура та еволюція європейської цивілізації
 • Історія церкви та релігійної культури Центрально-Східної Європи ранньомодерного періоду: методологія, історіографія, дослідницький інструментарій
 • Архівна евристика
 • Михайло Грушевський та світова історіографія ХХ століття: проблеми рецепції

 

Напрями наукових досліджень 

Пріорітетний напрям відповідно до Закону України: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

 

Пріорітетні напрями відповідно до наказу ректора:

 1. Історія України Х – початку ХХІ ст.: теорія, методологія, історіософія, міжнародне становище, суспільно-політичні та релігійні відносини;
 2. Проблеми Галичини в контексті Центрально-Східної Європи

 

Теми НДР кафедри:

 1. Дрогобицько-Самбірсько-Стрийське Підгір’я у ХV – ХІХ ст.: історія світських та релігійних еліт, формування ранньомодерних ідентичностей та урбаністичної культури (термін виконання теми 2019 – 2023 рр., керівник: доктор. істор. наук, доцент Смуток І. І.)
 2. Польські та українські історики в ХІХ – ХХ ст.: співпраця, конфлікти, рецепція (термін виконання теми 2019 – 2023 рр., керівник: доктор істор. наук, професор Тельвак В. В.)

  

НАУКОВА ШКОЛА

Назва наукової школи, рік заснування: «Історія та історіографія української церкви XVI-XVIII ст.; теоретико-методологічні засади української історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.», 2001 р.

 

Напрями наукових досліджень: Порівняльні дослідження релігійних культур Східної Європи, реконструкція інституційного розвитку Київської митрополії, історія Берестейської унії 1596 р., історія та історіографія нової унії, історія монастирів, мирянських організацій Церкви.

Керівник наукової школи – Тимошенко Леонід Володимирович, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Іван Франка, головний редактор фахового історичного видання “Дрогобицький краєзнавчий збірник”.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності

032 Історія та археологія

Оновлено: 4 Грудень, 2023