↑ Повернутись до Кафедра психології

Василенко (Татомир) Леся Павлівна

Василенко (Татомир) Леся ПавлівнаВасиленко Леся Павлівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Е-mail: vasyl.lesia@gmail.com, lesia.vasylenko@dspu.edu.ua

ORCID:

Researcher ID:

Освіта та кваліфікація:

– Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання» (1990).

– Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, аспірантура, м. Київ (1995-1998).

У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» на тему: «Розвиток відповідальності у дітей підліткового та старшого шкільного віку».

З 2015 року – завідувач науково-дослідною лабораторією «Моделювання освітніх технологій», яка функціонує при кафедрі психології.

Підвищення кваліфікації та міжнародний досвід:

– Університет Марії Кюрі-Склодовські, Польща, Люблін, факультет Педагогіки та психології. Мета стажування: вивчення та узагальнення досвіду викладання базових психологічних дисциплін. Термін стажування: 03 квітня 2017 р. – 15 квітня 2017 р.

– Львівський національний університет імені Івана Франка. Кафедра психології. Тема стажування: «Психологічна підготовка здобувачів вищої освіти», 180 год. (6 кредитів ЄКТС), термін стажування: 1 березня 2021 р. – 12 квітня 2021 р.

З 1990 по 2000 рр. наукові інтереси були пов’язані з проблемою відповідальності особистості, що зумовило вибір теми  кандидатської дисертації «Розвиток відповідальності у дітей підліткового та старшого шкільного віку». Цей напрямок досліджень представлений 14 публікаціями та кандидатською дисертацією.

Протягом 2000-2017 рр. працювала над проблемами вікового розвитку особистості. У співавторстві з професором Савчином М.В. видано навчальний посібник «Вікова психологія» (2005р., 2011р., 2017р.), в якому розкрито особливості психічного буття людини від початку життя до останніх років.

У 2005-2009 рр. у контексті наукових досліджень кафедри  психології працювала над темою «Психологічні умови засвоєння моральних норм дітьми дошкільного віку». Цей напрямок досліджень представлений статтями та розділом колективної кафедральної монографії «Моральна свідомість та самосвідомість особистості» (2009р.)

Протягом 2010-1014 рр. наукові інтереси стосувались проблеми особистісно-професійного розвитку та саморозвитку майбутнього педагога. Теоретично обгрунтовано модель-програму особистісно-професійного саморозвитку майбутнього педагога. Результати дослідження зафіксовано у 9 статтях (три з них у фахових виданнях), розділі кафедральної монографії, участю у всеукраїнських та міжнародних конференціях. У рамках проведеного дослідження видано у співавторстві з професором Савчином М.В. навчальний посібник «Психологічні засади організації особистісно-професійного зростання майбутнього педагога», укладено тренінг особисісно-професійного розвитку майбутнього педагога.

Протягом 2015-2020 рр. наукові інтереси стосувались проблеми «Впровадження технології супроводу особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога в практику викладання психологічних дисциплін». Цей напрямок досліджень представлений статтями у фахових та міжнародних виданнях та розділом кафедральної монографії. Апробація проміжних та кінцевих результатів дослідження здійснювалась на всеукраїнських та міжнародних конференціях (Переяслав-Хмельницький, 2017; Lublin: Polonia, 2016; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , 2018).

З 2021 р. до сьогодні займається проблемами «Теоретико-психологічної підготовки майбутнього вчителя»

Сфера наукових інтересів: особистісно-професійний розвиток, віковий розвиток, психологія міжособистісного спілкування

Авторка більше 100 наукових та навчально-методичних праць.

Оновлено: 19 Червень, 2023